Board Of Directors

  • Edward J. Delehant III – President

 

  • Bernie Smith – Vice-President/Communication

 

  • Mary Lou Delehant – Board

 

  • Yvonne Miller – Board

 

  • Jennifer Hood – Recording Secretary

 

  • Myrna Hershenberg – Board

 

  • John Hershenberg – Board

 

  • Bill Swanson – Board